Domāt. Darīt. Zināt.

     Lai praktiski iepazītos ar Kompetenču pieeju mācību saturā, 20. martā J. Endzelīna Kauguru pamatskolā viesojās Kocēnu, Beverīnas, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas novada un Valmieras 5. vidusskolas sākumskolas pedagogi un direktora vietnieki izglītības jomā.

     Semināru atklāja un pārdomās par izglītību valstī dalījās Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis un izpilddirektore Egita Biša. Dalībnieku vidū bija arī PII “Pasaciņa” vadītāja Ineta Zīdere. Klātesošos ar dzejoļiem un dziesmu sveica J. Zute (1.kl.), D. Lāns (5.kl.), S. Auniņa (2.kl.), P. Plužmo (2.kl.), K.M. Timofejeva (2.kl.).

     Metodiskās dienas laikā pedagogiem bija iespēja vērot vienu no četrām piedāvātajām stundām – mūziku 1.klasē (sk. S. Dubovs), vizuālo mākslu 2. klasē (sk. I. Sēne), latviešu valodu 3. klasei (sk. A. Dubova), sportu 4. klasei (sk. M. Bisniece).

     Tā kā mūsu skola jau otro gadu aprobē “Kompetenču pieeju mācību saturā”, tad skolas komandas dalījās iespaidos par projekta laikā gūto pieredzi.

     Atklātajās stundās varēja vērot 9 mācību notikumus (pēc R. Gagne “ Principles of instructional Design”, 2005). Semināru vadīja Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā jomā Sigita Tama un vadītāja Ieva Stiģe.

     Semināra noslēgumā klātesošie iepazinās ar skolu.