Jau otro semestri J.Endzelīna Kauguru pamatskola īsteno projektu PuMPuRS

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

Jau otro semestri J.Endzelīna Kauguru pamatskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Mūsu skolas pedagogi Inga Miruškina, Līva Liepiņa, Ausma Skrastiņa, Līga Gecko, Mārīte Bisniece un sociālā pedagoģe Maija Vaskinoviča sniedz individuālās konsultācijas astoņpadsmit 5.–19. klašu skolēniem. Pedagogi sniedz izglītojamajiem atbalstu  mācību priekšmeta apguvē gan iepriekš apgūtās vielas skaidrošanā un atkārtošanā, gan tekstpratībā,  gan dažādojot  pieeju  stratēģijas un mācību līdzekļus izpratnes veicināšanai, kas noder arī apgūstot citus mācību priekšmetus. Sniegt pilnvērtīgu atbalstu un veidot sakārtotu, drošu vidi ir iespējams tikai pastāvīgi sadarbojoties skolas administrācijai, skolotājiem, vecākiem, atbalsta personālam un citiem.

10.01.2020.Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte

 

Atgādinām vecākiem!!! Skolēni, kuriem ir risks nepabeigt skolu mācību grūtību vai citu iemeslu dēļ, var saņemt ES fondu finansētas individuālās konsultācijas mācību priekšmetos vai cita veida atbalstu.