Oktobrī, pēc brīvlaika, uzsākot mācību procesu 7.-9.klasei attālināti, arī projekts PuMPuRS ļauj nodrošināt individuālās konsultācijas attālināti

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

 Oktobrī, pēc brīvlaika, uzsākot mācību procesu 7.-9.klasei attālināti, arī projekts PuMPuRS ļauj nodrošināt individuālās konsultācijas attālināti. Tas ir liels atbalsts skolēniem, kuriem  attālināts mācību process sagādā grūtības. Bieži skolēni neprot plānot laiku, ir nepietiekams digitālo prasmju līmenis, zema mācīšanās motivācija, nav iemaņu strādāt patstāvīgi.

Problēmu novēršanā ir ļoti svarīga sadarbība ar izglītojamā vecākiem. Pedagogi informē un konsultē vecākus vai aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos un iesaista vecākus vai aizbildņus, kā arī citus speciālistus pedagoģiskajā procesā. Tiek meklēts komplekss risinājums, lai savlaicīgi  sniegtu atbalstu un nodrošinātu individuālo darbu ar izglītojamo.

Individuālo nodarbību laikā pedagogi paaugstina skolēnu motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

4.11.2020.Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte