Septiņi pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas divdesmit astoņiem 5.-9. klašu skolēniem

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

2020./2021. mācību gada otrajā semestrī ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros J.Endzelīna Kauguru pamatskolas septiņi pedagogi turpina sniegt individuālās  konsultācijas divdesmit astoņiem 5.-9. klašu skolēniem, izmantojot elektroniskos saziņas rīkus (e­klasi, mobilo aplikāciju WhatsApp, Skype, Google mākoņvidi, e-pastu).  Konsultāciju laikā veiksmīga atbalsta sniegšanai tiek izmantoti dažādi mācību līdzekļi un digitālie resursi: mācību  grāmatas,  darba burtnīcas, uzdevumi.lv , soma.lv, YouTube u.c.

No 2021. gada 8. februāra skolai ir iespēja organizēt individuālās konsultācijas klātienē skolēniem, kuri ir pakļauti augstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam. Klātienes konsultāciju grafiks tiek veidots, skolas vadībai un atbalsta komandai izvērtējot katra izglītojamā individuālo situāciju. Klātienes konsultāciju laikā skola nodrošina epidemioloģiskās drošības pasākumus, telpā atrodas pedagogs un viens izglītojamais, kuri lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci.

Neskatoties uz attālinātā mācību procesa tehniskā un emocionālā rakstura grūtībām, pedagogi vienmēr gatavi sniegt skolēniem savlaicīgu atbalstu, iedrošināt, palīdzēt atrisināt mācīšanās laikā radušās problēmas.

8.02.2021.Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte