Kursi Lielbritānijā

     Atbilstoši skolas attīstības plānam un vajadzībām, 2014.gadā uzrakstījām un iesniedzām Erasmus+ projektu “Izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem motivēšana mācību darbam un sagatavošana darba tirgum”. Projektu apstiprināja un 2015.gada marta brīvdienās sešu skolotāju grupa – Vineta Novika, Dzintra Sijāte, Aija Dubova, Līga Gecko, Ilva Sēne un Kristīne Medne – devās uz Portsmutu Lielbritānijā.

Kursu programmā bija angļu valodas apguve, lekcijas par izglītības sistēmu un skolu darbu speciālajās programmās. Dzīvojām ģimenēs, iepazinām angļu kultūru un tradīcijas. Projektā guvām pieredzi arī no citu valstu kolēģiem, jo kursos piedalījās skolotāji no Itālijas, Spānijas, Vācijas, Austrijas, Lietuvas, Čehijas. Šīs nedēļas laikā apmeklējām piecas skolas – Lyndhurst Junior School Academy, Crofton School, Bourne Community College, Highbury Primary School, Isambard Brunel Junior School. Vērojām mācību stundas un skolotāju metodes darbā ar bērniem, dalījāmies pieredzē par sev un skolai interesējošajām  jomām, piemēram,

*kā pilnveidot mācīšanu un mācīšanos;

*kā sastādīt mācību plānu;

*kā sniegt atbalstu skolēnam ar mācīšanās traucējumiem;

*kā strādāt ar vecākiem, palīdzot bērnam izvēlēties nākamo profesiju;

*mūsdienu tehnoloģiju izmantošana bērniem ar mācību traucējumiem - gan klasē, gan mājas darbu sagatavošanā;

*jaunu mācību metožu apguve svešvalodu mācīšanā;

*kāda loma un kā tiek virzīts darbs skolotāja palīgam;

*kā motivēt bērnu turpināt mācības, ja bērnam šķiet, ka viņš nevar apgūt mācību vielu.

Mēs guvām priekšstatu par izglītības sistēmu Anglijā:

Bērni skolu Lielbritānijā apmeklē no 4 līdz 16 gadiem;

Skolas gads ilgst no septembra līdz jūlija vidum;

Mācības pamatskolā no 8.30 līdz 15.30;

Klasē vidēji ir 30 skolēni;

Mācību stunda ilgst 55 minūtes, vai divu stundu blokā.

Vērojumi skolās:

Mācību stundas laikā piedalās divi vai trīs palīgskolotāji;

Skolotāja palīga pienākumus veic arī vecāki, studenti un jaunākie pedagogi;

Katrai skolai sava skolēnu forma  (zēniem uzvalks, balts krekls arī ikdienā);

Klasēs pie sienām ļoti daudz atgādņu;

Skolēni daudz strādā patstāvīgi, grupās, pāros. Katrai grupai cits uzdevums;

Ja skolniekam mācību viela sagādā grūtības, skolotāja palīgs, logopēds vai atbalsta personāls strādā ar skolēnu individuāli citā telpā;

Mobilos telefonus vispār skolā nelieto;

Ļoti daudz lasa dažādu daiļliteratūru ( katru brīvu minūti ārpus mācību stundām kā arī brīvdienās mājās), veic pārskatu par izlasīto grāmatu;

Strādā A-4 darba burtnīcās, darba procesā izmantotās darba lapas ielīmē tajās;

Mācību piederumi glabājas skolā;

Ieskaites tipa darbi tiek vērtēti punktos ( nosakot līmeņus A,B,C.D,E,F);

Klasē glabājas skolēnu dzeramā ūdens pudeles;

Skolēni ēd lanču (kastītes ar pārtiku no mājām). Citās skolās var ēst arī siltas pusdienas;

Katrā klasē ir interaktīvā tāfele, baltā tāfele, 2- 3 datori;

Mācību procesā katrs skolēns lieto savu mazo balto tāfelīti, tādējādi skolotājs ātri pārskata skolēnu uzrakstītās atbildes;

Mājas darbi tiek uzdoti periodiski vai projektu veidā.Formas beigas