"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" 2020./2021.mācību gada 2.semestrī

 

(Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)

 

No 2019. gada 2. septembra  J.Endzelīna Kauguru pamatskola uzsāka darbību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā“PuMPuRS”“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Šī projekta ietvaros kopš 2019./2020.m.g. I semestra tiek sniegts konsultatīvs atbalsts vairākiem 5. – 9. klašu skolēniem. Šajā mācību gadā 28 izglītojamajiem, izvērtējot PMP riskus, tika sastādīti individuālie atbalsta plāni.

Pamatā tiek sniegtas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī konsultatīvais atbalsts, ko sniedz klases audzinātāji un sociālais pedagogs.

Šobrīd izglītojamie saņem individuālas konsultācijas vairākos mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu, angļu, vācu un krievu valodā. Projektā iesaistītie pedagogi Inga Miruškina, Ausma Skrastiņa, Līva Liepiņa, Līga Gecko, Mārīte Bisniece, Edīte Puķīte un Maija Vaskinoviča sniedz atbalstu  gan skaidrojot un atkārtojot iepriekš apgūto vielu,   gan dažādojot  pieeju un stratēģijas un mācību līdzekļus izpratnes veicināšanai, kas noder, apgūstot citus mācību priekšmetus. Lai pierādītu, ka mācību process var būt interesants, par projekta līdzekļiem skola iegādājās 3D printeri. Vairāki izglītojamie izmanto iespēju saņemt konsultatīvo atbalstu, kas kļuva sevišķi aktuāls 2020./2021.mācību gada 2.semestrī. Ilgstoši mācoties attālināti, izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām radās daudz jautājumu bez atbildēm, zuda motivācija, krājās iekavētie darbi un nepietiekamie vērtējumi. Ieguvums ir arī tas, ka vairākas PuMPuRa konsultācijas notiek pie pedagogiem, kas nav šī mācību priekšmeta skolotāji stundās, un līdz ar to gaisotne konsultācijās ir brīvāka, skolēni atklātāk izrunā savas problēmas.

Projekts deva ieguvumu arī skolotājām Ausmai Skrastiņai un Līvai Liepiņai, kas piedalījās kursos vasarā. Galvenais moto divu dienu apmācībām “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”. PAMANI, PIEEJ, PARUNĀ, PALĪDZI, PASLAVĒ!

Dalīšanās pieredzē vienmēr ir pats labākais veids, kā apgūt kaut ko jaunu vai attīstīt spējas sevī. Sadarbojoties vairākās aktivitātēs ar dažādu novadu skolotājiem, varēja gūt un apmainīties ar informāciju par to, kā visbiežāk bērni nonāk riska grupās, uzzināt, ka tieši motivācijas trūkums ir galvenais iemesls, kādēļ jaunieši nonāk šādā situācijā. Nodarbībās guva idejas, kā veicināt veiksmīgāku sadarbību un attīstīt kompetences darbam ar PMP riska grupas jauniešiem viņu mācību motivācijas paaugstināšanai.

Šogad konsultācijas nepārtraucām arī attālinātajā mācību procesā - tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: skolas e-klase, Google Meet platforma, Whatsapp un citi saziņas veidi. Daudzi skolēni no februāra izmanto iespēju, vienojoties ar pedagogu, ierasties uz klātienes konsultācijām skolā.

Vairāk par projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr. 8.3 .4.0 / 16/I/001) iespējams uzzināt http://www.pumpurs.lv/

Informāciju sagatavoja J.Endzelīna Kauguru pamatskolas projekta koordinatore Dzintra Sijāte