Valsts pārbaudes darbi

Plānotie Valsts pārbaudes darbi vispārējās izglītības iestādēs 2023./2024. mācību gadā 

6. klases skolēniem šajā mācību gadā tiek plānots monitoringa darbs rēķinpratībā un tekstpratībā, savukārt 3. klases skolēni monitoringa darbu rēķinpratībā un tekstpratībā kārtos, sākot ar  2024./2025. mācību gadu.

9. klases skolēni kārtos starpdisciplināru diagnosticējošo (monitoringa) valsts pārbaudes darbu, kurā būs ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinību un tehnoloģiju mācību jomu saturs.

9. klases noslēgumā ir jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, vācu vai franču). Svešvalodas pārbaudījums būs jākārto pirmajā apgūtajā svešvalodā. 

Ja skolēns kādā no eksāmeniem nebūs ieguvis 15%, tad skolēns saņems liecību un atkārtoti apgūs visus pamatizglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus, un atkārtoti kārtos noslēguma pārbaudījumus nākamā mācību gada noslēgumā.

 Centralizētie eksāmeni notiek:

1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. vai 24. maijā;

2. latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29. vai 30. maijā;

3. matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.